ހައި ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ހައިކޯޓުގެ އަމުރެއް

3 ދުވަސް ކުރިން

ހައި ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރުނެރުއްވައިފިއެވެ. ހައިކޯޓުން މިއަމުރު ނެރުއްވީ އެ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން

އައިފޯން ގަތުމަށް ހަތަރު މިލިއަން ޕްރީއޯޑަރު ލިބިއްޖެ - އެޕަލް

5 ދުވަސް ކުރިން

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށްވާ އައިފޯން ސިކްސްއާއި އައިފޯން ސިކްސްޕްލަސް ގަތުމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނިވެސް ހަތަރު މިލިއަން އޯޑަރު ލިބިފައިވާކަމަށް އެޕަލް އިންކުން ބުނެފިއެވެ. މިއީ ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް

ސިޑްސް ބައްދަލުވުމުގައި ޤައުމުތަކުގެމެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް، ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސް ވުމަކަށް

ޔޫއެސް އޯޕަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ހޯދައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމެރިކާގެ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ހަވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފިއެވެ. އޭނާގެ އަށާރަވަނަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ތަށި ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި ކެރޮލިން ވަޒްނިއާކީއާއި ވާދަކޮށް ސީދާ ދެސެޓުން މެޗު