ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފ

1 ދުވަސް ކުރިން

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުހައްމަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިގޮތަށް

މަހުގެއާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ކުދި ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު

1 ދުވަސް ކުރިން

ފިޝަރީޒް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުރޮގުރާމުގެ ދަށުން މަހުގެއާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ކުދި ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި ފިޝަރީޒް

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކަށް ބޮންއަޅައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން 24 ގަޑިއިރަށް ޙަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރުމަށް އިސްރާއީލުން ދެކޮޅު ހެދުމަށްފަހު، އިއްޔެ ޣައްޒާގެ އައްޝާތީ ރެފިއުޖީ އަވަށުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކަށް ބޮންއަޅައި

ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ވަރލްޑްކަޕްގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފިއެވެ. ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ ޔޫރޯގެ ކޮލިފައިންގ މެޗުތަކާއެކު ޓީމް ގޮވައިގެން

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް